Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA J. TRĘBACZ, W. ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA, UL.ZDROWA 1/11, 31-216 KRAKÓW, KRS: 474480, NIP: 9452175180.
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: rodo.admin@cmzdrowa.pl, tel. 666 900 112.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podasz nam w szczególności w formularzu kontaktowym lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Dodatkowo celem świadczenia usług medycznych przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, medyczne oraz Twój PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego, kontakt do osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, numer NIP. Ponadto, przechowujemy także Twoje dane dotyczące historii korespondencji i kontaktów z nami. Przechowujemy Twoją dokumentację medyczną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.

Cele i podstawy przetwarzania

Świadczenie usług medycznych oraz badania kliniczne. Składając zlecenie na świadczenie usług, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, dane medyczne takie jak np. historia choroby, wszelka dokumentacja medyczna z przeszłości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia.
Dane przekazane nam w związku ze zleceniem, przetwarzane są w celu jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zleceniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zleceń, w tym w szczególności:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane,
  • w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach prowadzonej działalności,
  • w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
   1. wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
   2. informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
   3. przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:
  1. usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
  2. poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;

  jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

  1. Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;
  2. cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
  3. wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
  5. okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;
  6. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. zebraliśmy dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
   1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
   2. jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
   3. jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
    1. przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
    2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę;
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponadto, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: rodo.admin@cmzdrowa.pl.

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony cmzdrowa.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
 2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, a tym samym dające możliwość poprawiania działania strony wg potrzeb użytkowników.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

Zmiany polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Was na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Wasze dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.