Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA J. TRĘBACZ, W. ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA, UL.ZDROWA 1/11, 31-216 KRAKÓW, KRS: 474480, NIP: 9452175180.
  Dane kontaktowe Administratora: e-mail: rodo.admin@cmzdrowa.pl, tel. 666 900 112.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • świadczenia usług medycznych;
   • badaniach klinicznych;
   • objęcia umową na realizację innych usług związanych z ochroną zdrowia;
   • dokonywania rozliczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora;
   • archiwizowania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
   • realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO;

  na podstawie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO), Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych.

 • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż to konieczne w celach podatkowych i archiwizacyjnych;
 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
 • Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani ich profilować;
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: rodo.admin@cmzdrowa.pl . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.cmzdrowa.pl oraz celem wykonania na Pani/Pana rzecz świadczeń, o których mowa powyżej.

KLAUZULA ZGODY

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na:

na przetwarzanie przez Administratora danych – CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA J. TRĘBACZ, W. ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA, UL.ZDROWA 1/11, 31-216 KRAKÓW, KRS: 474480, NIP: 9452175180 moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

ZGODA NA FORMULARZ KONTAKTOWY

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na:

na przetwarzanie przez Administratora danych CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA J. TRĘBACZ, W. ZAJDEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.